Perspectiva aplicării

Cristina Titirișcă - magistrat-asistent Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.

XVIII alin.

A intervenit o problemă.

La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită. Președintele dispune să se facă apelul și în dosarele nr. Excepțiile de neconstituționalitate au fost ridicate de perspectiva aplicării de judecată din oficiu în dosarele nr.

perspectiva aplicării

Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor. Reprezentantul Viziunea ta este forfetară Public este de acord cu conexarea dosarelor.

EUR-Lex - XC(03) - EN - EUR-Lex

Curtea, având în vedere obiectul cauzelor, în temeiul art. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate și de menținere a jurisprudenței în materie a Curții Constituționale. Prin deciziile civile nr. Prin Decizia civilă nr. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de instanța de judecată din oficiu dosarele Curții Constituționale nr.

perspectiva aplicării

În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată, în esență, că, prin Decizia nr. Ulterior pronunțării acestei decizii, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Înaltei Curți de Casație și Justiție a pronunțat Decizia nr.

perspectiva aplicării

Prin D ecizia nr. Totodată, în raport cu dispozițiile art. Se mai arată că, având în vedere existența celor două decizii contrare, perspectiva aplicării de Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de o parte, respectiv de Curtea Constituțională, pe de altă parte, decizii deopotrivă perspectiva aplicării pentru instanțele judecătorești, prima, potrivit art.

În condițiile perspectiva aplicării unor decizii contrare - dar, deopotrivă, obligatorii pentru instanțele de judecată - pronunțate de Curtea Constituțională, pe de o parte, și de Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de altă parte, se pune problema distincției dintre efectele juridice ale deciziilor celor două, precum și a temeiului de drept care fundamentează preeminența uneia sau alteia dintre deciziile contrare.

Se invocă jurisprudența Curții Constituționale privind efectele deciziilor instanței de contencios constituțional. Potrivit prevederilor art.

Achizitia de la unitati protejate autorizate din perspectiva aplicarii Legii 193/2020

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA,examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la prevederile Constituțieiprecum și Legea nr.

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie, potrivit actelor de sesizare, dispozițiile art. În ceea ce privește stabilirea obiectului excepției de neconstituționalitate, Curtea reține că, în jurisprudența sa, s-a statuat cu valoare de perspectiva aplicării că, în exercitarea controlului de constituționalitate, instanța de contencios constituțional trebuie să țină cont de voința reală a părții care a ridicat excepția de neconstituționalitate a se vedea, în acest sens, Decizia nr.

De asemenea, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, determinarea obiectului excepției de neconstituționalitate este o operațiune care, pe lângă existența unor condiționări formale inerente ce incumbă în sarcina autorului acesteia, poate necesita și o apreciere obiectivă a Curții Constituționale, având în vedere finalitatea urmărită de autor prin ridicarea excepției. O atare concepție se impune tocmai datorită caracterului concret al controlului de constituționalitate exercitat pe cale de excepție Decizia nr.

Prin urmare, din examinarea excepției de neconstituționalitate, care tinde în mod univoc la critica interpretării dispozițiilor legale ce au făcut obiectul Deciziei nr.

Curtea constată că, ulterior sesizării sale prin deciziile civile nr. Perspectiva aplicării intervențiile perspectiva aplicării au efecte sub aspectul aplicării în timp a normelor legale criticate, în considerarea Deciziei nr.

Dispozițiile legale criticate, la data sesizării, au următorul cuprins:— Art. De asemenea, în aceste procese nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanțele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului.

În opinia autoarelor excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art.

Examinând excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. Prin această perspectiva aplicării, paragrafeleCurtea a reținut că, potrivit interpretării date de instanța supremă prin intermediul hotărârii prealabile, deși dispoziția legală care suprima în mod expres calea de atac a recursului, în privința hotărârilor judecătorești pronunțate în cererile evaluabile în bani de până la 1.

Curtea a reținut că o asemenea soluție interpretativă are semnificația prelungirii în timp a efectelor unei norme constatate neconstituționale, cu consecința aplicării acesteia în cadrul proceselor în curs, ceea ce conduce la încălcarea dispozițiilor art. Prin Decizia nr. În acest sens, Curtea a reținut că negarea dreptului la exercitarea căii de atac a recursului, prin inaplicabilitatea dispozițiilor art.

În prezentele cauze, față de data sesizării Curții Constituționale, care este anterioară publicării Deciziei nr. Sub acest aspect, Curtea mai reține faptul că, de principiu, chiar dacă, în temeiul art. Având în vedere data publicării deciziei antereferite, precum și datele sesizării sale, Curtea constată că sunt incidente dispozițiile art.

Back to list Related Content Punct de vedere cuprivire la aplicarea dispozițiilor art. Introducerea în dosarul de urmărire penală doar a anumitor date considerate relevante. Dreptul la apărare The multitude of data resulting from the interception of communications.

Referitor la dispozițiile art. Totodată, Curtea constată că afirmațiile autoarelor excepției de neconstituționalitate se referă, în realitate, tot la dispoziția legală perspectiva aplicării prin hotărârea prealabilă, respectiv la prevederile art. Potrivit jurisprudenței constante a Curții Constituționale, dacă excepția de neconstituționalitate este în mod formal motivată, dar motivarea în sine nu are nicio legătură cu textul criticat, iar textul de referință este unul general, Curtea va respinge excepția ca inadmisibilă, fiind contrară art.

De asemenea, prin Decizia nr. Dacă ar proceda la examinarea excepției de neconstituționalitate motivate într-o asemenea manieră eliptică, instanța de control constituțional s-ar substitui autorului acesteia în formularea unor critici de neconstituționalitate, ceea ce ar echivala cu un control efectuat din oficiu, inadmisibil însă în condițiile în care art. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art.

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.

Definitivă și general obligatorie. Perspectiva aplicării în ședința din data de 17 iunie Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www. Copyright © - Ministerul Justiției.

perspectiva aplicării

Toate drepturile rezervate.